سه گروه عمده قوانین و مقررات، ارتباط مستقیم با ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی داشته که دسته نخست آن، قوانین مرتبط با ثبت اسناد و املاک می باشد و دسته دیگر، قوانین مرتبط با امور تجارت و شرکت های تجاری است و دسته سوم شامل سایر قوانین و مقررات می باشد که به صورت غیر مستقیم به نحوه ثبت شرکت ها اشاره می نماید. علیهذا با ویژگی کلی این سه دسته از قوانین می بایستی موضوعات مرتبط با ثبت شرکت ها را تحلیل نمود.

• قوانین مرتبط به ثبت اسناد و املاک :
در تقسیم بندی قوانین و مقررات مرتبط با ثبت شرکت ها می توان به قوانین ثبت اسناد و املاک اشاره نمود که در ساختارهای صلاحیتی و شکلی، علاوه بر پیش بینی مقررات ثبت املاک و اسناد، در حوزه ثبت شرکت ها نیز مقرراتی وضع گردیده است. قانون ثبت اسناد و املاک در سال 1290 در 139 ماده به تصویب رسید، که این قانون در سال 1302 فسخ شد در سال های 1306 و1308 نیز قانون ثبت با قیود مختلف به تصویب رسید. نهایتاً در مورخ 26/12/ 1310 کمیسیون قوانین، قانون ثبت اسناد و املاک را در قالب دیگری به تصویب رسانید. در ماده 47 قانون مذکور، ثبت شرکت نامه در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی وجود داشته اجباری می گردد. همچنین در ماده یک آیین نامه مصوب 1317 قانون مذکور دفاتر ثبت شرکت ها، جهت ثبت انواع شرکت ها در اداره ثبت اسناد و املاک پیش بینی گردید.
اولین قوانینی که به طور مستقیم و کامل به ثبت شرکت ها پرداخته است، قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 2/3/1310 می باشد که ثبت انواع شرکت ها ( سهامی، ضمانتی، مختلط و تعاونی) و شرکت های خارجی با تولیت اداره ثبت در آن در نظر گرفته شده بود. قانون مذکور دارای نظام نامه ( اجرای قانون ثبت شرکت ها) مصوب همان سال می باشد که در آن نحوه ثبت شرکت های خارجی و شعب آن و مدارک مورد نیاز و دفتر مخصوص به ثبت شعبه خارجی پیش بینی گردیده است.
هم چنین در سال 1327 تصویب نامه ای راجع به وظایف اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی به تصویب رسید که در ماده یک آن مقرر گردید : برای ثبت شرکت های تجارتی و اختراعات در تهران، اداره ای به نام اداره ثبت شرکت ها و علایم تجارتی و اختراعات که جزء تشکیلات اداره کل ثبت است تشکیل می شود و دارای وظایف زیر خواهد بود :
1. ثبت شرکت های داخلی و تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجاری از حوزه ی تهران تشکیل و تأسیس می شود.
2. ثبت کلیه شرکت های خارجی
3. ثبت علایم تجاری و صنعتی
4. ثبت اختراعات
5. ثبت تجاری و ثبت اسم تجاری
6. پلمب دفاتر تجاری حوزه ی تهران
مطابق ماده نخست آیین نامه ثبت شرکت ها مصوب 1340 اداره ثبت شرکت ها وعلایم تجاری و اختراعات به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تغییر نام داد.
در مورخ 24/2/ 1386 اصلاحیه طرح آیین نامه ثبت شرکت ها 1340 در ماده یک آن بیان شده است : اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی وابسته به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تاریخ ابلاغ این مصوبه به دو (اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات تجارتی) و (اداره کل مالکیت صنعتی) تبدیل شده است.
مطابق این تغییرات اداره کل ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجارتی دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1. ثبت شرکت های تجاری و مؤسسات غیرتجاری ایرانی حوزه تهران و تغییرات بعدی آن
2. ثبت دفتر تجاری
3. پلمب دفاتر تجاری و غیر تجاری حوزه تهران
4. ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در ایران و تغییرات بعدی آن
5. ثبت مؤسسات خارجی در ایران
6. تعیین نام شرکت های خارجی و مؤسسات غیر تجاری در شرف ثبت سراسر کشور.

• قوانین و مقررات مربوط به حقوق تجارت :
دسته دوم قوانین ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری مربوط به قوانین تجارتی می باشد. در مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 3/ 2/1311 ثبت انواع شرکت های داخلی منوط به نظام نامه گردیده بوده که در نظام نامه قانون تجارت مصوب 1311 مقررات شکلی ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت های داخلی، چگونگی دریافت مدارک و مستندات قانونی و نحوه انتشار آگهی های ثبتی بیان گردیده است.
همان طور که بیان شده، در این نظام نامه، ثبت شرکت های تجارتی در هر محلی که اداره ثبت اسناد و یا دفاتر اسناد رسمی موجود است، باید به موجب شرکت نامه ثبت گردد. شرکت های تجاری باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به ثبت برسند. در نقاطی که اداره یا دایره یا شعبه اسناد نباشد، ثبت در دفتر اسناد رسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد ثبت در دفتر محکمه ابتدایی یا صُلحیه با رعایت مقررات کافی خواهد بود. هم چنین در لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 نیز در مواد مختلفی، ثبت تأسیس و تغییرات اساسی شرکت های سهامی عام و خاص ثبتی پیش بینی گردیده است.

• سایر قوانین موضوعی ثبت شرکت ها :
دسته سوم قوانین و مقررات در حوزه ثبت شرکت ها، مربوط به سایر قوانین می باشد که به نحوی برای مراجع ثبتی در زمان ثبت تأسیس و یا تغییرات شخصیت های حقوقی تعیین تکلیف نموده است. گستردگی و پراکندگی این قوانین آن قدر فراوان می باشد که احصاء تمامی موارد آن در یک مجموعه بسیار امری مشکل می باشد. در یک بررسی میدانی بیش از 500 قوانین و مقررات مرتبط با انواع شخصیت های حقوقی و موضوع
فعالیت وجود دارد که در برخی موارد وظایف و صلاحیت اصلی دستگاه های نظارتی نیز به حوزه ثبتی تسری پیدا نموده است. قانون گذاری احساسی، موقتی و دستگاه محور و نحوه ارتباط آن با موضوع حاکمیتی و هم چنین شیوه های مغفول مانده سرمایه گذاری و عدم سیاست های صحیح مشارکت بخش خصوصی در تجارت و اقتصاد کشور و از طرفی این حجم از قوانین و مقررات زاید و دست و پا گیر عملاً امر تجارت و فعالیت اقتصادی را با مشکل مواجه می نماید.
از جمله قوانینی که تکالیف متعددی برای ثبت تأسیس و تغییرانواع شرکت ها در نظر گرفته است می توان به قوانین مرتبط با بورس اوراق بهادار، شرکت های تعاونی، نظام پولی، بانکی و مالی، همچنین قوانین اصل 44 قانون اساسی، قوانین بیمه و سایر مقررات اشاره نمود،که الزامات و شرایط خاصی برای موضوعات فعالیت و چگونگی ثبت نزد ادارات ثبت شرکت ها در نظر گرفته شده است.
در ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با سیاستی مناسب در جهت بهبود فضای کسب و کار مقرر گردیده، در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن از دستگاه های اجرایی، حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و هم چنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر برآن را رسماً به کار گروهی متشکل از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های برنامه و بودجه، اصل " نودم " قانون اساسی و اقتصادی به عنوان ناظر اعلام نمایند. در صورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده درمهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسئول حسن اجرای این حکم می باشند. کارگروه مذکور مؤظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روش ها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیر ضروری درچارچوب ضوابط قانونی برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. کارگروه مذکورمؤظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می سازد به اطلاع عموم برساند. 

   


شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت حسابداری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

حسابداری به عنوان رشته ایی که به فرایند ارزیابی مالی سایر مشاغل می پردازد یکی از نیاز های اصلی اکثر موسسه ها یا شرکت ها و ادراه ها به شمار می آید. بنابراین بازار کار گسترده ،افراد بسیاری مایل به فعالیت در این رشته می باشند .

افراد یا شرکت هایی که با عنوان حسابداری فعالیت می نمایند موظف به اداره و کنترل در آمد ها یا هزنیه های شرکت یا موسسا ت به نحوی هستند که به طور مثال دچار مشکلات در پرداخت مالیات ویا سایر موارد اقتصادی نشوند.

یک حسابدار در تنظیم اظهارنامه مالیاتی و نظارت بر پرداخت صحیح مالیات ها  سهم به سزایی دارد چراکه با تکیه بر دانش حسابرسی در فراهم آوردن اطلاعات مالی _با استفاده از استانداردهای حسابداری_ کمک می کنند تا افراد ذی نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون سازمانی مثل بانک ها دچار مشکلات و پیچیدگی های مالی نشوند.
همانگونه که اشاره شد این رشته یکی از رشته های پر مخاطب می باشد و افراد با تکیه بر دانش حسابداری می توانند اقدام به ثبت شرکت در این رشته نمایند در این مقاله قصد داریم تا شرایط ثبت شرکت حسابداری را بررسی نماییم :
شرکت حسابداری نیز همانند سایر شرکت ها جهت فعالیت قانونی می بایست در ابتدا مراحل قانونی ثبت شرکت را طی نماید . توجه داشته باشید جهت ثبت شرکت با موضو عات مربوط به فعالیت مرتبط با جامعه ی حسابداران، اخذ مجوز از جامعه ی حسابداران رسمی ایران ضروری می باشد .لذا نام های درخواستی مربوط به حسابرسی و یا بازرس قانونی با موضوع فعالیت (ارائه ی خدمات حسابرسی و بازرس قانونی شرکت ها) نیازمند اخذ مجوز از آن مرجع می باشند .
شرکت حسابداری را می توانید در قالب شرکت سهامی خاص و یا با مسئولیت محدود به ثبت
برسانید. در ذیل به شرایط و مدارک مورد نیاز برای ثبت این شرکت ها می پردازیم:

شرایط لازم جهت ثبت شرکت حسابداری سهامی خاص عبارت است از  :
1- حداقل سه نفر عضو + دو نفر بازرس
2-حداقل 35 در صد سرمایه نقدا پرداخت شود
3-حداقل سرمایه 1000000 ریال

مدارک مورد نیاز برای ثبت حسابداری وسهامی خاص:
1-کپی مدارک شناسا یی کلیه اعضا ( کارت ملی و شنا سنامه)
2-اصل گواهی عدم سو پیشینه
3-اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع
4- تنظیم وکالتنامه به نام وکیل ، چنانچه امور توسط وکیل انجام می شود

شرایط ثبت شرکت حسا بداری با مسئولیت محدود
1-وجود حداقل 2 نفر عضو
2-حداقل سرمایه 1000000ریال
3-تهعد با پرداخت کل سرمایه

مدارک ثبت شرکت حسا بداری با مسئولیت محدود
1-کپی مدارک شناسایی ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
2-اصل گواهی عدم سو پیشینه
3-امضای اقرار نامه
4-مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

   


ثبت برند ترشی و مربا

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |


برند، یا علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص را از کالاها یا خدمات سایر اشخاص متمایز نماید.اصولا، داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار دهد. بنابراین موسسات تجاری جز در مواردی که دولت آن را الزامی کند، اجباری به ثبت علامت تجاری ندارند. یکی از مواردی که دولت ثبت آن را اجباری دانسته است، برند مواد غذایی نظیر ترشی و مربا است. در این رابطه، تصویب نامه ای در اردیبهشت ماه 1328 به تصویب هیئت وزیران رسیده است که به موجب آن ثبت اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی به شرح ذیل اجباری شده است :

الف- داروهای اختصاصی ( اسپسالیته ) مورد استعمال طبی یا بیطاری که با نسخه پرشک یا بدون آن مصرف می شود.
طبق تبصره ماده 5 آیین نامه داروهای اختصاصی ( اسپسیالیته ) عبارتست از تمام اجناس دارویی یا طبی که برای استعمال داخلی یا خارجی انسان یا حیوانات اهلی به کار می رود و نام و ترکیب و تعریف آن ها غیر از چیزی است که اسم معمولی این اجناس در کوکس ها یا در اصطلاحات دارویی به تصدیق وزارت بهداری باشد یا فرمول حقیقی آن در روی برچسب نوشته نشده باشد و در بسته یا پاکت یا جعبه یا بطری به فروش برسد.
ب- مواد غذایی که در لفاف و یا ظروف و به اسم مشخصی باشند مانند کنسرو مواد غذایی، آردهای مخصوص ، چای های مختلف ، کاکائو ، شکلات ، آب نبات ، پنیر ، شیر ، مربا ، ترشی ، کره و روغن های مختلف و غیره.
ج- آب های معدنی یا گازدار، شربی ، آب های میوه و انواع نوشابه ها که در تحت اسم و ظروف مشخصی به معرض فروش گذارده می شود.
د- لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود. مانند صابون، خمیر ، محلول ، عطریات و ادوکلن و غیره.

    جهت ثبت برند ترشی و مربا لازم است مدارک و اسناد ذیل فراهم گردد :

– اظهارنامه برند
– نسخه اصلی نمایندگی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
– ارائه ده نمونه از علامت به صورت گرافیکی که با علامت الصاق شده روی اظهارنامه یکسان بوده و ابعاد آن حداکثر ده در ده سانتی متر باشد.
– اگر ارائه علامت به صورت گرافیکی نباشد ده نمونه از کپی یا تصویر علامت حداکثر در همین ابعاد و به نحوی که مرجع ثبت مناسب تشخیص دهد ، ارائه خواهد شد.
– چنانچه مرجع ثبت نمونه علامت ارائه شده را مناسب تشخیص ندهد، تسلیم نمونه مناسب را درخواست می نماید. در هر حال، علامت باید به همان نحو که درخواست و ثبت می شود استعمال گردد.
– در صورت سه بعدی بودن علامت ، ارائه علامت به صورت نمونه های گرافیکی یا تصویر دو بعدی روی برگه به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و در مجموع یک نمونه واحد که همان علامت سه بعدی را تشکیل دهند ، الزامی است.
– مدارک مربوط به حق تقدم که باید همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
– ارائه مدارک دال بر فعالیت در حوزه ذی ربط بنا به تشخیص مرجع ثبت
– نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی و ارائه گواهی مقام صلاحیتدار، اتحادیه یا دستگاه مرتبط، در صورتی که ثبت علامت جمعی مورد درخواست باشد.
– مدارک مثبت هویت متقاضی
– رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی
– مدارک نمایندگی قانونی، در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی به عمل آید.
– در صورتی که متقاضی درخواست حق تقدم کرده باشد، هنگام تقاضای ثبت علامت باید درخواست خود را همزمان با تاریخ تسلیم اظهارنامه، به همراه مدارکی که حاکی از این حق باشد به مرجع ثبت تسلیم نماید.
این درخواست باید مشتمل بر موارد ذیل باشد :
1. تاریخ و شماره اظهارنامه اصلی
2. کشوری که اظهارنامه اصلی در آن جا تسلیم شده و یا در صورت منطقه ای یا بین المللی بودن اظهارنامه ، اداره ای که اظهارنامه در آن جا تسلیم شده است.

• مراحل ثبت برند :
– تنظیم مدارک مورد نیاز
– استعلام نام برند درخواستی
– مراجعه به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی http://iripo.ssaa.ir  و تکمیل اطلاعات آن
– دریافت رمز اظهارنامه و ارائه مدارک
– صدور آگهی نوبت اول
– پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول و پرداخت حق الثبت 

   


برای درک بهتر چگونگی تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود، بهتر است ابتدا تعریفی جامع از این شرکت ها ارائه دهیم.

    شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص شرکتی است که،تمام سرمایه آن منحصراَ به وسیله موسسین تامین می شود. چون تشکیل شرکت های سهامی عام همراه با تشریفاتی طولانی است،مواد اصلاحی قانون تجارت برای امور ساده تری که طبعاَ شرکای کمتری دارد یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که بشرح فوق شرکت سهامی خاص نامیده می شود.
در شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی وجود ندارد و تعداد شرکای آن کمتر از شرکت سهامی عام است.در این گونه شرکت ها صدور اعلامیه پذیره نویسی وجود ندارد و در بدو امر 35 % از سرمایه باید در حساب مخصوصی سپرده شود.در شرکت سهامی خاص، مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد.
شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.( ماده 94 ق.ت )
در این شرکت :
الف ) سرمایه به سهم الشرکه تقسیم نشده نه به سهام و در شرکت با مسئولیت محدود ورقه ای به نام سهم الشرکه صادر نمی شود ،
ب) مسئولیت شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت در حدود سهم الشرکه ای است که هر شریک سرمایه گذاری نموده ،
ج) سهم الشرکه آزادانه قابل نقل و انتقال نمی باشد ، بلکه موکول گشته است به رضایت عده ای از شرکا که لااقل سه چهارم سرمایه را داشته باشد و اکثریت محدودی را نیز دارا باشد.همچنین این نقل و انتقال باید به موجب سند رسمی باشد. (ماده 103 قانون تجارت)

    تبدیل شرکت ثبت شده سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

شرکت سهامی خاص ممکن است در صورت تمایل صاحبان سهام ، به شرکت بامسئولیت محدود تبدیل شود. در تبدیل شرکت سهامی به مسئولیت محدود نکته حائز اهمیت این است که ، رضایت همه شرکا لازم نیست چون به تعهدات آن ها چیزی افزوده نمی گردد . اما چون تغییر در اساسنامه محسوب می شود باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برسد.

    مدارک مورد نیاز

–  تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که تمام صفحات توسط هیات رئیسه به امضا رسیده باشد.
–  دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمامی صفحات آن توسط شرکاء امضا شده باشد.
–  دو نسخه تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود که تمامی صفحات آن توسط شرکاء امضا شده باشد.
–  دو نسخه شرکتنامه شرکت با مسئولیت محدود که تمامی صفحات آن توسط شرکاء امضا شده باشد.
–  ارائه اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت شرکت ( چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد).
–  فتوکپی شناسنامه شرکای جدید و قدیم
با ارائه مدارک فوق به اداره ثبت شرکت ها ، پس از ثبت در دفاتر و امضاء ذیل آن توسط نماینده، شرکت سهامی‌خاص به شرکت با مسئولیت محدود تبدیل می‌گردد.

    نمونه صورتجلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………… روز …………… ساعت ………….. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید :
1- در اجرای ماده 101 قانون تجارت :
1. آقای / خانم …………….. به سمت  رئیس رئیس جلسه
2. آقای / خانم …………….. به سمت ناظر رئیس جلسه
3. آقای / خانم …………….. به سمت ناظر رئیس جلسه
4. آقای / خانم …………….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.
2-  در خصوص تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود بحث و بررسی به عمل آمد و تصویب شد.
3- اساسنامه شرکت شامل ……….. ماده و …………… تبصره تصویب و توسط  تمامی شرکاء امضاء گردیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید.
4- سرمایه شرکت کلاَ مبلغ ………… ریال به شرح ذیل می باشد :
اسامی شرکاء
ردیف                 نام و نام خانوادگی                   مبلغ سرمایه
1                     ……………….                    …………….
2                     ……………….                    …………….
3                     ……………….                    …………….
4                     ……………….                    …………….
5                     ……………….                    …………….
5- در خصوص انتخاب اعضای هیات مدیره رای گیری به عمل آمد و در نتیجه :

    آقای / خانم …………………به سمت رئیس هیات مدیره
    آقای / خانم …………………به سمت مدیر عامل
    آقای / خانم …………………به سمت نایب رئیس هیات مدیره انتخاب و با امضای ذیل صورتجلسه قبولی سمت خود را اعلام کردند.

6- امضای اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک ، سفته با امضای آقای / خانم ……….. … و آقای / خانم …………… متفقاَ و به همراه مهر شرکت معتبر است. امضای اسناد عادی به امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود.
7- کلیه شرکاء به آقای / خانم ………….. ( احدی از شرکاء / هیات مدیره / وکیل شرکت ) وکالت می دهند که ضمن مراجعه ه اداره ثبت شرکت ها نسبت به تحویل و ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت قانونی و امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام کند.
امضای اعضای هیات رئیسه
رئیس جلسه                      ناظر جلسه                     ناظر جلسه                        منشی جلسه
……………..                 ……………                    ……………..                       ………….
امضای هیات مدیره
رئیس هیات مدیره                            مدیر عامل                     نایب رئیس هیات مدیره
………………                              …………….                   …………………….
لیست شرکاء حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ
ردیف                    نام و نام خانوادگی                   میزان سهم الشرکه                امضاء
1                        ………………….                  ………………….               ………….
2                        ………………….                  ………………….               ………….
3                        ………………….                  ………………….               ………….
4                        ………………….                  ………………….               ………….

   


گیاهان دارویی از ارزش و اهمیت خاصی در تأمین بهداشت و سلامت جوامع هم به لحاظ درمان و هم پیشگیری از بیماری ها برخوردار بوده و هستند. این بخش از منابع طبیعی قدمتی هم پای بشر داشته و یکی از مهم ترین منابع تامین غذایی و دارویی بشر در طول نسل ها بوده اند. از نقطه نظر تاریخی، گیاهان اهمیت فراوانی در توسعه جوامع داشته اند و تحقیقات وسیعی برای یافتن فرآورده ها و مواد طبیعی دارویی گیاهی در طول تاریخ انجام شده

اما نکته حائز اهمیت اینجاست که تنها کمتر از 10% از مجموع 250,000 گونه گیاهی جهان برای بیش از یک عملکرد زیست شناختی، شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته اند. به عبارت دیگر بر اساس آمارهای منتشره توسط سازمان بهداشت جهانی، تنها بین 35 تا 70 هزار گونه گیاه دارویی در طول زمان برای حداقل یک یا چند بار مورد مصرف قرار گرفته است. در حال حاضر 25% از داروهای موجود، منشاء گیاهی دارند و 12% داروها نیز از منابع میکروبی ساخته شده اند. ارزش اقتصادی و تجاری گیاهان دارویی فوق العاده زیاد است. در بعضی آمارها ارزش تجارت جهانی گیاهان دارویی بالغ بر 43 میلیارد دلار در سال برآورد شده و طی آمار منتشره در اینترنت فروش فرآورده های گیاهی در سال 1997 بالغ بر 3/24 میلیارد دلار آمریکا بوده است.

• تعریف گیاهان دارویی ( Medicinal Plants ) :
به گیاهانی گفته می شود که تمام آن یا اجزایی از آن به صورت تازه، خشک شده یا فرآوری شده جهت تشخیص، درمان، پیشگیری، کمک به اعمال فیزیولوژیکی و حفظ بهداشت بدن انسان به کار می رود.
یا :
گیاهان دارویی به گیاهانی گفته می شود که دارای ماده مؤثر مشخصی باشند که در درمان بیماری یا پیشگیری از بروز آن مورد استفاده قرار گیرد.

• دلایل رویکرد به گیاهان دارویی :
استفاده روزافزون مردم از گیاهان دارویی و همچنین تمایل شرکت های تولید کننده مواد دارویی به داروهای دارای منشاء گیاهی را می توان به دلایل زیر دانست :
1- تهیه برخی از مواد مؤثر فعال که در صنایع دارویی از اهمیت بسیار برخوردار هستند به طور مصنوعی امکان پذیر نبوده و تنها به صورت طبیعی از گیاهان مورد نظر قابل استخراج اند. این دسته از مواد یا به طور کلی ساختمان شیمیایی ناشناخته ای دارند و یا به دلیل داشتن ساختمان شیمیایی بسیار پیچیده تهیه آن ها به صورت مصنوعی در صنایع داروسازی مشکل و مستلزم هزینه بسیار گران است.
2- برخی از مواد طبیعی گیاهی چون سولاتین ها به صورت مستقیم قابل استفاده نیستند یعنی در صورت استفاده مستقیم فاقد ارزش دارویی می باشند و پس از تأثیر فرآیندهای شیمیایی از بو، طعم و مزه مطلوب تری نیز برخورداند.
3- مواد دارویی مصنوعی (شیمیایی) به طور سریع اثر می بخشند و دارای یک تأثیر مشخص نیز می باشند و دارای عوارض جانبی نا مطلوبی بر بدن انسان می باشند در حالی که مواد دارویی حاصله از گیاهان با آنکه به تدریج تأثیر می بخشند ولی دارای اثرات مفید جانبی چندی می باشند و از این رو فواید جامعی از نظر دوام سلامت بدن دارند.
4- مواد مؤثره گیاهان به خصوص عطریات و اسانسها موارد متعدد در صنایع لوازم آرایشی، صنایع مواد شیمیایی خانگی دارند.
5- استفاده از مواد مؤثره گیاهان دارویی در صنایع غذایی روز افزون می باشد که از قدیم الایام معمول بوده ولی اکنون در صنایع نوپای نوشابه سازی، کنسرو سازی، شیرینی سازی جهت بهتر شدن طعم و رنگ و بوی محصولات در سطح دقیق تر و حساب شده تری استفاده می گردد.
6- مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه بر این که مزه طعم خوبی دارند اشتها آور نیز هستند و سبب هضم مواد غذایی و سلامت کار دستگاه گوارش می گردد.

• ثبت شرکت گیاهان دارویی :
شرکت های گیاهان دارویی در دو قالب شرکت بازرگانی سهامی خاص و شرکت بازرگانی با مسئولیت محدود به ثبت می رسند؛ که در ادامه ضمن توضیح مختصر راجع به این شرکت به شرایط و مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص و با مسئولیت محدود می پردازیم.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت هایی هستند که سرمایه آنها به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است. مقدار سرمایه لازم در این شرکت ها نباید از یک میلیون ریال کمتر باشد. توجه داشته باشید که حتماً باید عبارت سهامی خاص قبل یا بعد از نام شرکت به صورت واضح قید گردد.

• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی سهامی خاص :
– حداقل دارای 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.
– حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال
– حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود.

• مدارک لازم برای ثبت گیاهان دارویی سهامی خاص :
– فتوکپی کارت ملی و شناسنامه برابر اصل شده
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری تهیه شده از مراکز پلیس +10
– امضای اقرارنامه
– تصویر برابر اصل مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

• شرکت با مسئولیت محدود :
شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است. در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود.

• شرایط ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود :
– دارابودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
– تعهد با پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی
– حداقل دارای 2 نفر عضو

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت گیاهان دارویی با مسئولیت محدود :
– اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
– تصویربرابر اصل شده کارت ملی و شناسنامه
– اقرارنامه امضاء شده
– اخذ مجوز در صورت مجوزی بودن موضوع

   


ویژگی های تشکیل و ثبت موسسات غیر تجاری

چهارشنبه 3 مرداد 1397 نویسنده: درسا م |

موسسات غیر تجاری به موسساتی اطلاق می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، در تعریف موسسات غیر تجاری چنین مقرر می دارد :
تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.

موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بیت اعضاء نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
برای آشنایی بیشتر با این موسسات ، در این مقاله به مهم ترین ویژگی های تشکیل و ثبت موسسات غیرتجاری می پردازیم.
_ ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.
_ ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می شود. اظهارنامه می بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .
_ طبق ماده 586 قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد. ( هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد).
_ قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
_ انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد.
_ در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
_ در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ تجارت در قالب موسسه غیر تجاری ، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد.
_ در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور، هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتی که در اساسنامه متصدب امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
شرکت ها موسسات غیرتجاری  می بایست پس از ثبت نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ،  تشکیل پرونده مالیاتی و  اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.  ویژگی های تشکیل و ثبت موسسات غیر تجاری
امتیاز این پست

موسسات غیر تجاری به موسساتی اطلاق می شود که فعالیت تجاری انجام نمی دهند. ماده 1 آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری، در تعریف موسسات غیر تجاری چنین مقرر می دارد :
تشکیلات و موسسات غیرتجاری ، موسساتی هستند که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند.
موسسات غیر تجاری به دو قسمت تقسیم می شوند :
الف ) موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بیت اعضاء نباشد. اینگونه موسسات اصطلاحاَ موسسات غیرانتفاعی نامیده می شوند. موسسات خیریه و انجمن های اسلامی و تخصصی و احزاب و صندوق های قرض الحسنه و گروه های سیاسی را می توان از موسسات غیرانتفاعی دانست.
ب) موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضاء خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی و حقوقی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز است.
برای آشنایی بیشتر با این موسسات ، در این مقاله به مهم ترین ویژگی های تشکیل و ثبت موسسات غیرتجاری می پردازیم.
_ ثبت تشکیلات و موسسات مزبور در تهران در اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان در اداره ثبت مرکز اصلی آن به عمل خواهد آمد.
_ ثبت این قبیل موسسات از طریق تنظیم اظهارنامه انجام می شود. اظهارنامه می بایست به ضمیمه صورتجلسه مجمع عمومی و اساسنامه و با قید تاریخ و امضاء موسسین به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود .
_ طبق ماده 586 قانون تجارت، موسسات و تشکیلاتی را که مقاصد آن ها مخالف با انتظامات عمومی یا نامشروع باشد نمی توان ثبت کرد.
حداقل شرکاء نباید کمتر از دو نفر باشد. ( هر دو عضو موسسه باید شریک باشند، حتی یک درصد).
_ قید سرمایه به هر میزان مجاز است.
_ انتخاب بازرس برای موسسات اجباری نمی باشد. اما موسسه می تواند دارای بازرس باشد.
_ در موسسات غیرتجاری که هدفشان غیرانتفاعی است می بایستی هنگام درخواست ثبت توسط اداره ثبت شرکت ها مراتب از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام شود و پس از وصول پاسخ مثبت ، نسبت به ثبت اقدام خواهد شد.
_ در موسسات غیر تجاری که هدفشان جلب منافع مادی است موسسین باید پس از به ثبت رساندن موسسه نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام کنند.
_ موسسه می تواند در تملک دولت و یا بخش خصوصی قرار گیرد.
_ تجارت در قالب موسسه غیر تجاری ، ممکن است مشمول ماده 220 قانون تجارت تلقی شده و اعضای موسسه را با مسئولیت تضامنی در برابر طلبکاران روبرو سازد.
_ در صورت انحلال موسسات و تشکیلات مذکور، هر گاه انحلال اختیاری باشد تصفیه امور آن به توسط مدیر یا مدیران آن بر طبق شرایط مقرره در اساسنامه به عمل می آید و در صورتی که در اساسنامه متصدب امر تصفیه و ترتیب آن معین نشده باشد مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه انتخاب کرده و حدود اختیارات او را معین کند.
شرکت ها موسسات غیرتجاری  می بایست پس از ثبت نسبت به پلمپ دفاتر تجاری ،  تشکیل پرونده مالیاتی و  اخذ کد اقتصادی اقدام نمایند.

   


سایتهای برتر

یکشنبه 10 تیر 1397 نویسنده: درسا م |


دامنه ها


adakit.ir

almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

*************************************************************************

mersada.ir


****************************************************************

***********************************************************************


      

*********************************************************************

*************************************************************************
***********************************************************************

 asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

 ******************************************************************

bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

*******************************************************************

adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
 
**********************************************************************
 Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

 
 
 


   


اعلام ورشکستگی جهت اطلاع عموم

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

 چنانچه تاجر یا یک شرکت تجاری قادر به پرداخت بدهی های خود نباشد، دچار ورشکستگی می شود. در این صورت به چنین تاجر یا شرکتی " ورشکسته " گفته می شود.

قانون گذار در ماده 412 قانون تجارت در تعریف ورشکستگی می گوید :" ورشکستگی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده تاجر است، حاصل می شود" .
ماده 413 همان قانون اضافه می نماید : " تاجر باید در ظرف 3 روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است ، توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار نموده ، صورت دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را به دفتر محکمه مزبور تسلیم نماید ".
بنابراین، هر تاجری به محض آن که متوجه شد از پرداخت دیون خود عاجز است، باید فوراَ به دفتر دادگاه اطلاع دهد که تجارت او متوقف است و قادر به پرداخت بدهی های خود نیست.
به موجب ماده ( 414 ق.ت ) صورتحسابی که تاجر به دادگاه می دهد باید دارای تاریخ باشد و به امضای او رسیده و ماضمن مراتب ذیل باشد :
1- تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول تاجر به طور مشروح
2- صورن کلیه قروض و مطالبات
3- صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی

    صدور حکم ورشکستگی


پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر اعلام گردید، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی نموده و در صورتی که توقف در پرداخت دیون تاجر را احراز نماید حکم ورشکستگی وی را صادر می نماید و حکم مزبور معمولاَ متضمن نکات ذیل می باشد :
1- چگونگی و شرح مختصری در مورد نحوه ورشکستگی تاجر یا شرکت ورشکسته
2- دلائلی که به موجب آن حکم ورشکستگی صادر گردیده است.
3- تاریخ توقف با اشاره به روز و ماه و سال
4- درج در روزنامه تا همه طلبکاران مطلع شوند که تاجر یا شرکت ورشکسته گردیده است و هرگونه سند یا مدرکی از او داشته باشند به مدیر تصفیه ارائه نمایند تا اقدامات لازم درباره حفظ حقوق آن ها به عمل آورد.

    اعلام ورشکستگی جهت اطلاع عموم

با توجه به آنچه گفته شد، به منظور آگاهی مردم و کسانی که مطالباتی از تاجر دارند، اداره تصفیه باید مراتب را به شرح ذیل درروزنامه های کثیرالانتشار دو نوبت به فاصله ده روز آگهی نماید :
1- تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف، در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد.
2- اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند مبنی بر اینکه در ظرف دو ماه چگونگی را به اداره تصفیه اطلاع دهند و اصل مدارک و یا رونوشت مصدق آن ها را تسلیم نمایند.
3- اخطار به کسانی که به تاجر ورشکسته بدهی دارند که در مدت دو ماه خود را به اداره تصفیه معرفی نمایند و در غیر این صورت ممکن است به جریمه نقدی معادل 25% طلب خود به نفع صندوق " ب " محکوم گردند، به علاوه ممکن است به حکم دادگاه به حبس جنحه ای از سه تا شش ماه محکوم شوند.
4- اخطار به کلیه کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در نزد آنهاست مبنی بر اینکه در ظرف دو ماه اموال مربوط را در اختیار اداره تصفیه بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند سلب خواهد شد، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند.
5- دعوت اولین جلسه هیئت بستانکاران که پس از 20 روز از تاریخ درج آگهی تشکیل خواهد شد.
6- قید این مطلب که کسانی که با متوقف مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند، می توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

    ثبت ورشکستگی

کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. آنچه مسلم است این است که عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

   


شرایط و مراحل کد اقتصادی در کرج

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی یک شماره 12 رقمی بدون هیچگونه حروف لاتین و یا فارسی است که در کارت اقتصادی به منظور شناسه دار کردن فعالیت های اقتصادی در یک جامعه مورد استفاده قرار می گیرد و سازمان ها و حوزه های مالیاتی هر کشور با استفاده از این کد اقتصادی به تعیین مالیات برای شرکت ها و حمایت از انها می پردازند. این کد به دنبال قانونی شدن فعالیت شرکت ها و با درخواست انها هم برای شرکت ها و هم اشخاص حقیقی فعال در اقتصاد کشور ها صادر می شود. وظیفه کد اقتصادی تعیین نحوه عملکرد شرکت ها از نظر ارائه خدمات ، تولید و خرید و فروش آنها بواسطه قرارداد ها و فاکتور های آنها می باشد. دریافت کد اقتصادی برای همه شرکت ها و فعالان تجاری ضروری و الزام است.  

چه کسانی باید در کرج کد اقتصادی دریافت نمایند؟

تمامی اشخاص چه حقوقی و چه حقیقی باید به دنبال دریافت مجوز فعالیت و یا ثبت شرکت خودشان در منطقه شهری و شهرستان کرج  از طریق سازمان امور مالیاتی محل کد اقتصادی خود را مطابق با دستورالعمل های تعیین شده دریافت نمایند.

بنابر این کلیه اشخاص  و حقیقی که در شهرستان کرج  به اموری همچون توزیع، تولید  و مونتاژ و همچنین صادرات و واردات هر نوع کالا و خدماتی مشغول هستند و برای فعالیت خود دارای مکانی مشخص چه ملکی و چه استیجاری در محدوده شهری کرج  هستند باید کد اقتصادی دریافت نمایند و این کد باید از حوزه مالیاتی کرج دریافت شود.

کارت اقتصادی

کارت های اقتصادی مدارکی هستند که اطلاعات اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای پرونده مالیاتی مشخص می باشند در این کارت به همراه کد 12 رقمی اقتصادی درج شده است. کارت های اقتصادی اشخاص حقیقی علاوه بر عکس فرد دارای مجوز فعالیت، اطلاعاتی همچون نام و نام خانوادگی ، کد اقتصادی، نشانی محل کار و کد حوزه مالیاتی را در بر دارند. اما کارت اقتصادی اشخاص حقوقی دارای عکسی از صاحب مجوز نیست و در عوض نام شرکت و یا موسسه در ان به جای نام و نام خانوادگی درج شده است. ضمن اینکه کارت اقتصادی افراد حقوقی بصورت لیزری صادر می شود.

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقیقی:

    اطلاعات هویتی متقاضی
    اصل و کپی فیش بانکی
    مجوز فعالیت
    سند ملکی محل کار و یا اجاره نامه محل کار
    3 قطعه عکس 3*2
    کپی و درج شماره کد اقتصادی قبلی در صورت موجود بودن یا فیش کامپیوتری کارت اقتصادی قبلی
    فرم مربوط به اطلاعات اشخاص حقیقی

مدارک لازم برای دریافت کد اقتصادی اشخاص حقوقی


    مدارک شرکت مانند آگهی تاسیس، اگهی تغییرات وآخرین روزنامه رسمی
    پروانه فعالیت
    کپی مدارک هویتی همه اعضا هیئت مدیره شرکت
    اصل و کپی فیش بانکی
    فتوکپی و یا پرینت فیش کامپیوتری کارت اقتصادی قبلی
    فرم اطلاعات مربوط به اشخاص حقوقی
    سند محل کار شرکت و یا اجاره نامه محضری
    کپس اساسنامه شرکت
    کپی اظهارنامه شرکت
    پرداخت حق تمبر

نحوه درخواست کد اقتصادی

متقاضیان فعالیت در امور تجاری و اقتصادی کشور در حوزه ثبتی کرج باید با مطالعه قوانین و مقررات تجاری و ماده 85 قانون وصول درامد های دولتی  و مصرف ان در موارد معین  در صورت داشتن شرایط لازم برای دریافت کد اقتصادی اقدام نمایند. بهترین راه برای این موضوع سپردن این امر به دست وکالای خبره حقوقی می باشد. برای این منظور باید فرم اطلاعات اشخاص حقوقی و یا حقیقی از سازمان امور مالیاتی دریافت و تکمیل شود.

 سپس باید مدارک دیگر که اعلام شد فراهم شود و در یک حافظه جانبی اسکن و ذخیره شده و تشکیل پرونده مالیاتی در اداره دارایی با ارائه مدارک اصل و کپی های برابر اصل انجام شود و کد اقتصادی دریافت شود.  باید در نظر داشته باشید که هرگونه کسری مدارک باعث برگشت درخواست خواهد شد ولی مدارک و فیش بانکی مسترد نمی شود. درنهایت این درخواست توسط کارشناسان اداره امور مالیاتی بررسی خواهد شد و در صورت تایید باید تشکیل پرونده در محل خود اداره مالیاتی بصورت حضوری نهایی شود.

تذکر: در هنگام ثبت نام در سایت اداره مالیاتی باید ممیز و حوزه مالیاتی خود را شهرستان کرج انتخاب نمایید.

چه اشخاصی نباید کد اقتصادی دریافت نمایند؟

    مساجد و تکایا
    کلیه اشخاص حقیقی که به فعالیت های همچون امور هنری مانند فیلم سازی، خطاطی، نقاشی، طراحی ، ترجمه، گرافیک، ویراستاری، تولید محتوا، نویسندگی و ... اشتغال دارند.
    کلیه شرکت ها و اشخاص حقوقی که به فعالیت های پیمانکاری مشغول هستند و دارای شرایط ذکر شده در بند 2 الف هستند . مشروط به اینکه کا پیمان های انها در یک سال درامدی کمتر و یا معادل 50 میلیون ریال داشته باشد.

اخذ کد اقتصادی برای انجام معاملات در شرکت های دولتی و خصوصی ، گمرک و هرگونه مناقصه و مزایده در دستور کار شرکت ها و نهادهای مختلف می باشد و به همین دلیل هر شخص و یا شرکتی که خواهان انجام فعالیت قانونی است باید قبلا برای دریافت کد اقتصادی اقدام نموده باشد.

تخلفات کد اقتصادی

    استفاده از شماره و کد اقتصادی دیگران غیر قانونی است . پرداخت این قسم مالیات ها بر عهده فردی خواهد بود که کد اقتصادی خود را در اختیار سایرین قرار داده است.
    جعل، سو استفاده و یا تبانی با کارت اقتصادی تبعات سنگینی به همراه دارد .
    هر گونه وجه اضافی نباید بر روز ارزش کالاها جهت درج کد اقتصادی فروشنده و یا عدم درج کد اقتصادی خریدار انجام شود. اینگونه موارد برخورد های شدید قانونی به همراه دارد.
    درج کد اقتصادی فروشنده و یا خریدار بصورت بر عکس در صورتحساب های مالی و خرید و فروش شرکت ها و یا استفاده از کد اقتصادی دیگران خلاف و برخوردهای قانونی سختی به همراه خواهد داشت

جریمه مرتبط با تخلفات کد اقتصادی

هر گونه سو استفاده و عدم رعایت مفاد قانونی در خصوص کد اقتصادی باعث خواهد شد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر سازمان های وابسته خدمات خود را به این شرکت ها قطع نمایند. همچنین عدم ارائه صورتحساب و یا درج کد اقتصادی باعث از اعتبار افتادن دفاتر مالیاتی و اتخاذ جرائم ماده 8 قانون تعزیرات حکومتی  برای شرکت ها خواهد شد که عبارتند از:

    در مرحله اول جریمه تا مبلغ دو برابر میزان معامله
    در مرحله دوم کشف جرم تعطیلی محل کسب و کار برای مدت 3 ماه
    در مرحله سوم حبس تعزیری از 3 تا 6 ماه برای متخلفین و مدیران شرکت های متخلف

   


مدت اعتبار و تمدید برند تجاری

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |


در تعیین میزان موفقیت یک محصول در بازار، ارزش تجاری یا علامت تجاری نقش پر رنگی دارد. در نتیجه ثبت برند در بازار های مرتبط با آن کاری بسیار واجب و ضروری می باشد. از جمله نکات مهم و حائز اهمیت سعی و تلاش در نگهداری این علامت تجاری در طول سال های پیاپی می باشد. یکی از مزایای بسیار مهم داشتن برند این است که در بازار های سرشار از کالا و محصول، در جاهایی که ویژگی ها و مزیت ها به طور آشکاری قابل تشخیص باشند، وجود یک برند قوی بسیار خوب کمک به ایجاد تمایز میان محصول شما و سایر کالا ها می شود و باعث بازدید بیش تری از کالای شما شود و بنابر این کالای شما بیش تر به چشم بیاید .
مدت اعتبار علامت تجاری تثبیت شده از تاریخ صدور آن به مدت ۱۰ سال می باشد. در شرایطی که متقاضی خواهان تمدید علامت تجاری خود باشد تنها افراد با تجربه قادر به انجام آن می باشند.
تمدید برند امری بسیار تخصصی بوده و نیازمند داشتن مهارت های بسیار تخصصی می باشد. گروه حقوقی تهران ثبت با داشتن کادر متخصص و کار آزموده در امور ثبتی، حقوقی، علامت و نام تجاری به همراه ۳۵ سال سابقه درخشان، با کمترین هزینه و در سریع ترین زمان اقدامات تمدید علامت تجاری و نام تجاری شما را انجام می دهند. جهت تمدید نام تجاری، مالک آن پس از مدت ۱۰ سال اجازه دارد در طی ۶ ماه پس از اتمام دوره، برای دوره پیاپی ۱۰ ساله با پرداختن تمامی هزینه های تعیین شده نام تجاری خود را تمدید کنند. در شرایطی که مالک خواهان تمدید ثبت نباشد، به مدت ۶ ماه پس از پرداخت جریمه معادل با نصف هزینه ثبت علامت، امکان درخواست را دارد. در غیر این صورت ثبت علامت درجه اعتبار خود را از دست خواهد داد.

انقضاء مدت اعتبار
در شرایطی که مدت اعتبار علامت تجاری به انقضا رسیده باشد و مالک مربوطه هیچ گونه اقدامی با توجه به قوانین و مقررات داخلی انجام ندهد، آشکار است که مالک هیچگونه حقی نسبت به علامت مذکور نداشته و در این خصوص هر شخصی قادر است علامت یاد شده را با نام خود به ثبت رساند. مالک قبلی علامت نیز هیچگونه اولویتی در این زمینه نداشته و در صورتی که بخواهد علامت خود را مجددا به ثبت رساند می بایست کلیه مراحل و مدارک مربوط به ثبت برند را دوباره طی کند.

فرآیند تمدید برند چیست؟
تمدید برند تجاری به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته و مدارک لازم برای تمدید علامت تجاری اشخاص حقیقی به صورت زیر می باشد.
با توجه به ماده ۹۰ درخواست تمدید ثبت علامت توسط شخص تقاضا کننده علامت تجاری و یا نماینده قانونی او به ثبت رسیده و در دو نسخه تهیه می شود و پس از انقضاء به دفاتر ثبت ارائه می شود. شخص مرجع ثبت، پس از دریافت درخواست تمدید ثبت و پیوست ها، موارد لازم را در دفتر مربوطه وارد کرده و بر روی هر کدام از نسخه های درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را ذکر کرده و نسخه دوم آن را که حاوی همان ویژگی های نسخه اصلی می باشد را پس از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده برگردانده می شود. جهت انجام اقدامات لازم به تمدید بر اساس ماده ۹۱ علائم تجاری باید نکات زیر را در نظر گرفت :
۱- ارائه دادن شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و علامت که برند آن مورد درخواست می باشد.
۲- ارائه دسته بندی های کالا ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن به ثبت رسیده است. توسط نماینده انجام گرفته باشد. بر اساس تبصره ۱ می توان تضمین کرد که درخواست تمدید ثبت زمانی قابل قبول خواهد بود که هزینه ذکر شده پرداخت شده باشد. تبصره ۲ در زمان تمدید ثبت مرجع ثبت وظیفه دارد دسته بندی محصولات را بر اساس آخرین ویرایش های دسته بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را وارد کند. هزینه مربوطه به تغییر طبقات بر آمده از اعمال ویرایش جدید دسته بندی بین المللی و هزینه های مربوط به منتشر کردن آگهی روزنامه رسمی توسط مالک برند پرداخت می گردد. تبصره۳ مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه جهت کاهش طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است را بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر دهد و به دفاتر ثبت ارئه نماید.
از جمله مزایای تمدید علامت تجاری این است که چنین قانونی موجب پیش گیری از انباشته شدن تعداد زیاد علائم تجاری شده که بعد از انتهای دوره اول یا دوره های بعدی در حالتی که مالک برند از علامت تجاری خود استفاده نکند، اختیاری همچون این را داشته باشد که نسبت به تمدید علامتی که منفعتی برای وی ندارد پیش گیری کند که چنین امری موجب انباشته نشدن علائم تجاری بی مصرف در کشور خواهد شد. در صورتی که برندی داری که از آن استفاده نمی کنید می توانید /ان را به منظور فروش در سایت شهر برند قرار داده و برند شما با مناسب ترین و عادلانه ترین قیمت به فروش می رسد.

   


ثبت شرکت تولید ماکارانی

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |


یکی از غذاهای پرطرفدار که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است ماکارانی می باشد. ماکارانی (pasta) دارای فرآورده های متنوعی از جمله اسپاگتی، ماکارانی و میشل، نودل و لازانیاست. در هر یکصد گرم از ماکارانی، حدود 10 تا 12 گرم پروتئین ، 74 گرم کربوهیدرات و 1/4 گرم چربی وجود دارد.
امروزه انواع ماکارانی های غنی شده با سبوس ، آهن و ویتامین های گروه ب در بازار مصرف وجود دارد که به همراه اضافه شدن گوشت، حبوبات و سویا به آن به راحتی می توان انرژی و ریزمغذی های مورد نیاز برای تمام گروه های سنی به ویژه کودکان را تامین نمود.
نظر به مصرف بالای این ماده غذایی، متقاضیان زیادی جهت ثبت شرکت تولید ماکارانی وجود دارد. شرکت های تجاری حاصل لزوم جمع فعالیت های اشخاص مختلف یا جمع سرمایه های مهم تر از سرمایه ای است که دارایی یک شخص به تنهایی می تواند فراهم کند.

    انواع شرکت های تجاری

به موجب ماده 20 قانون تجارت شرکت های تجاری بر هفت قسم هستند : 1) شرکت سهامی ؛ 2) شرکت بامسئولیت محدود ؛ 3) شرکت تضامنی ؛ 4) شرکت مختلط غیرسهامی؛ 5) شرکت مختلط سهامی؛ 6) شرکت نسبی ؛ 7) شرکت تعاونی تولید و مصرف.

    مرجع ثبت شرکت

ثبت شرکت های ایرانی در تهران در اداره ای به نام " اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی " انجام می شود که یکی از دوایر اداره کل ثبت اسناد و املاک است. به موجب ماده 2 نظامنامه قانون تجارت در خارج از تهران ثبت شرکت ها در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل می آید و در نقاطی که اداره یا دایره یا ثبت اسناد وجود نداشته باشد، ثبت شرکت در دفتر اسنادرسمی و اگر دفتر اسناد رسمی هم نباشد، در دفتر دادگاه محل انجام خواهد گرفت- که تقریباَ هرگز اتفاق نمی افتد-.

    تقاضای ثبت شرکت و مدارک مورد نیازی که باید ارائه گردد

تقاضای ثبت شرکت ها توسط مدیران آن ها به عمل می آید .تغییرات طول حیات شرکت نیز تا آنجا که طبق قانون نیاز باشد، باید به ثبت برسد. مدارکی که باید توسط مدیران به اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و در خارج از تهران به مراجع ثبتی دیگر ارائه شود، در نظامنامه قانون تجارت به تفصیل ذکر شده که در مورد شرکت های مختلف متفاوتند و عمدتاَ عبارت اند از : شرکتنامه ، اساسنامه ( اگر باشد ) ، گواهی پرداخت و تسلیم سرمایه ( توسط مدیران ) ، نامه مدیران، و نام شرکای ضامن که سمت مدیر دارند.

    تعداد شرکا در تشکیل شرکت

در حقوق ایران برای ایجاد شرکت لازم است حداقل دو شخص در جمع سرمایه شرکت دخالت داشته باشند. بنابراین، در ایران، شرکت تک شریک قابل تشکیل نیست، اما در اینکه برای تشکیل شرکت تجاری حداقل چه تعداد شریک لازم است میان شرکت های پیش بینی شده در قانون تفاوت وجود دارد. شرکت سهامی حسب اینکه از چه نوعی باشد، حداقل تعداد سهام دارانش متفاوت است : اگر شرکت سهامی خاص باشد، تعداد شرکا حداقل باید سه شخص، اعم از حقیقی و حقوقی ( ماده 3 لایحه قانونی ) باشند و هر گاه شرکا بخواهند یک شرکت سهامی عام ایجاد کنند، برای تشکیل و اداره آن لااقل پنج شریک لازم است؛ زیرا اعضای هیئت مدیره شرکت باید لااقل پنج نفر باشند که الزاماَ باید از میان صاحبان سهام انتخاب شوند. ( ماده 107 لایحه قانونی 1347) ؛ اعضای شرکت های تعاونی نباید کمتر از هفت نفر باشند ( ماده 6 قانون بخش تعاونی اقتصاد ج.ا.ا) ؛ سایر شرکت ای پیش بینی شده در ماده 20 قانون تجارت هر یک برای شکل گیری باید لااقل دو شریک داشته باشند.

    نام شرکت

شرکت دارای نامی است که به خود او اختصاص دارد. اصولاَ شرکا در انتخاب نام شرکت آزادند معذلک رعایت پاره ای مصالح، خصوصاَ حفظ حقوق اشخاص ثالث برقراری شرایطی برای انتخاب نام را اجتناب ناپذیر می سازد.
به موجب دستورالعمل های صادره در تعیین نام شرکت ها :
الف- برای تعیین نام می بایست از اسم خاص استفاده گردد.( اسم خاص کلمه ای است که می تواند مستقیماَ نهاد جمله باشد و برای دلالت بر شخص،شییء یا مفهومی به کار می رود).
ب- اسامی انتخابی باید دارای معنی در فرهنگ دهخدا باشد.
پ- اسامی انتخابی برای نام شرکت باید دارای 3 سیلاب (اسم خاص) باشد.
د- اسم انتخابی، لاتین نباشد.
ه- واژه هایی که به طرز گمراه کننده ای شبیه نام ثبت شده دیگری باشند، پذیرفته نمی شوند.

    اقدامات لازم در ثبت شرکت :

- مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری و تکمیل اطلاعات خواسته شده شامل : ( اطلاعات مربوط به متقاضی / نام و نوع شخص حقوقی / تعیین پنج نام برای شرکت / مدت و زمان شرکت / موضوع شرکت /  آدرس شرکت / میزان سرمایه شرکت / تعیین سمت اشخاص / تعیین سال مالی شرکت )
- ارسال مدارک از طریق اداره پست به اداره ثبت شرکت ها
با ارسال مدارک به اداره ی ثبت شرکت ها چنانچه صورتجلسه ی شما دارای نقص باشد، برای شما ابلاغ رفع نقص ارسال می شود و باید رفع نقص نمایید و اگر صورتجلسه ی شما تایید شود در نهایت جهت صدور آگهی به روزنامه ارسال می گردد. در آگهی اطلاعاتی در مورد نام شرکت، نوع فعالیت ، مدت و اطلاعاتی از این دست قید خواهد شد.
بعد از چاپ آگهی در روزنامه ، می توانید فعالیت خود را به طور رسمی آغاز نمایید.

   هر محصول برای اینکه بتواند راحت تر به فروش برسد و مشتریان بیشتری را جذب خود نماید، باید دارای برند باشد.  برندها شناسه محصولات شما هستند که در صورت موفقیت در معرفی برند خود، فروش و رشد بیشتری را در شرکت به  دست خواهید آورد.
با توجه به ارزشمندی علامت تجاری ( برند / مارک ) و اهمیت آن در مسیر پیشرفت یک محصول در بازار، ثبت آن در بازارهای مربوطه حائز اهمیت بسیاری است . البته، ثبت علامت تجاری ، مستلزم رعایت ضوابط و مقررات قانونی می باشد.

    الزامات ثبت برند

1- برای ثبت برند بهتر است علامت را در حیطه ای ثبت کنید که در آن زمینه دارای مجوز فعالیت باشید.
2- هر کلمه، حرف یا حروف، عدد، ترسیمات ، عکس ، شکل ، رنگ ، تصویر ، برچسب یا ترکیب آن ها که برای تشخیص کالاها یا خدمات به کار رود علامت تجاری محسوب شده و می شود آن را به ثبت رساند.
3- نام های عام محصولات یا اسامی جغرافیایی که خریدار را نسبت به مبدا و کیفیت محصولات گمراه کند، علامت مشخصه تجاری محسوب نمی شود و قابلیت ثبت ندارد.
4- ثبت علامات ذیل ممنوع می باشد :
الف- نتواند کالاها یا خدمات یک موسسه را از کالاها و خدمات موسسه دیگر متمایز سازد.
ب- خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد.
ج- مراکز تجاری یا عمومی را به ویژه در مورد مبدا جغرافیایی کالاها یا خدمات یا خصوصیات آن ها گمراه کند.
د- عین یا تقلید نشان نظامی ، پرچم یا سایر نشان های مملکتی یا نام یا نام اختصاری یا حروف اول یک نام یا نشان رسمی متعلق به کشور، سازمان های بین الدولی یا سازمان هایی که تحت کنوانسیون های بین المللی تاسیس شده اند، بوده یا موارد مذکور یکی از اجزاء آن علامت باشد، مگر آن که توسط مقام صلاحیتدار کشور مربوط یا سازمان ذی ربط اجازه استفاده از آن صادر شود.
ه- عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.
و- عین یا شبیه آن قبلاَ برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد. مشروط بر آن که عرفاَ میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد.
ز- عین علامتی باشد که قبلاَ به نام مالک دیگری ثبت شده و با تاریخ تقاضای آن مقدم یا دارای حق تقدم برای همان کالا و خدمات و یا برای کالا و خدماتی است که به لحاظ ارتباط و شباهت موجب فریب و گمراهی شود
5- ثبت علائم تجاری و اختراعات در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی در تهران که یکی از ادارات ثبتی است انجام می شود. ماده 6 قانون ثبت علائم تجاری اداره ثبت علائم را شعبه مخصوصی از دفتر دادگاه شهرستان تهران می شمارد و به این ترتیب اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی قادر است تصمیماتی راجع به قبول یا رد علائم به عنوان شعبه دادگاه شهرستان اتخاذ کند.
6- حق استعمال انحصاری علامت تجاری، فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد.
7- به موجب مصوبه ی سوم اردیبهشت 1328 هیاًت وزیران، ثبت علائم برای هر یک از این موارد اجباری است:
الف) داروهای اختصاصی مورد استفاده ی طبی
ب) مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص عرضه می شوند
ج)  آب های گازدار
ه) لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود.
لذا به موجب این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه،اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
ب- شماره ثبت علامت در ایران
در ماده ی 7 آیین نامه آمده است،برچسب مقرره در ماده ی 1 باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران خوانا باشد.تمام این نوشتجات که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد ،استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
8- تنها شخصی که علامت تجاری به نام او ثبت شده است و مالک علامت است یا کسی که علامت موقتاَ یا به طور دائم از سوی مالک به وی منتقل گردیده است می تواند از برند ثبت شده استفاده کند.
9- برای ثبت اظهارنامه برند می بایست پس از ورود به سامانه http://ip.ssaa.ir  ، مرحله به مرحله اطلاعات مورد نیاز در سایت را تکمیل نمایید. تاییدیه یا رد درخواست صادره از طرف اداره مالکیت صنعتی، از طریق بخش پیگیری اظهارنامه قابل ملاحظه است.
10- این احتمال وجود دارد کسانی که حقوقی نسبت به علامت تجاری تحصیل نموده اند تقاضای ثبت علامت تجاری به حقوق مکتسبه آنان لطمه وارد سازد ، در این صورت دارندگان حقوق مزبور ظرف 30 روز از تاریخ انتشار آگهی مربوط به تقاضای ثبت، اعتراض خود را به منظور ابلاغ به متقاضی به اداره مالکیت صنعتی ارسال می دارد.
11- در ثبت برند یا اسم تجاری به شرط داشتن کارت بازرگانی می توان از یک واژه لاتین یا بیشتر استفاده کرد.
12- در ثبت برند، داشتن مجوز برای شخص حقیقی و حقوقی الزامی است .
13- اگر برای برند خود نام خاصی را در نظر دارید، پیش از هر چیز از نام درخواستی خود استعلام بگیرید. استعلام برند قبل از ثبت، موارد ذیل را اعلام خواهد کرد :
الف) اگر در عنوان علامت مشابه عبارت مورد نظر وجود داشته باشد.
ب) یکی از کلمات عنوان علامت عیناَ برابر عبارت مورد نظر باشد.
ج) در عنوان علامت مشابه عنوان مورد نظر وجود داشته باشد.
د) در صورت ثبت علامت مورد نظر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شماره ثبت و مالک علامت نیز قابل شناسایی است.
14- در صورتی که علامت قبلاَ به اسم دیگری ثبت شده و یا شباهت علامت با علامت دیگری که ثبت شده است، به اندازه ای باشد که مصرف کنندگان عادی یعتی اشخاصی را که اطلاعات مخصوصی ندارند، به اشتباه بیندازد با ثبت آن مخالفت خواهد شد. شباهت مذکور ممکن است از لحاظ شکل ظاهر یا تلفظ یا کتابت یا به هر کیفیت دیگری باشد که مصرف کنندگان عادی را به اشتباه اندازد.
15- در صورتی که متقاضی قصد داشته باشد چندین علامت را هم زمان به ثبت برساند، برای ثبت هر علامت باید از اظهارنامه جداگانه استفاده کند. استفاده از یک اظهارنامه برای ثبت علامت جهت کالاها یا خدمات در یک یا چند طبقه بلااشکال است.
16- جهت درخواست ثبت چندین علامت به طور همزمان باید اظهارنامه جداگانه به ازای هر علامت، تنظیم و به ثبت برسد و در صورتی که تقاضاها توسط نماینده قانونی یا وکیل انجام شده باشد، باید نسخه اصلی نامه نمایندگی یا وکالت نامه به یکی از اظهارنامه ها و رونوشت تایید شده آن به هر یک از اظهارنامه های دیگر پیوست شود.
17- به طور کلی برند به 45 طبقه تقسیم بندی شده که هر طبقه از تعدادی کالا و خدمات تشکیل گردیده و با توجه به حوزه فعالیت هر شخص برند مورد نظر آن در طبقه مخصوص به خود به ثبت خواهد رسید.
18- برای ثبت برند تاریخ تقاضای ثبت آن هم بسیار مهم است. اگر یک علامت تجاری هم زمان دو متقاضی برای ثبت داشته باشد، متقاضی ای که تاربخ تقاضای آن ارجحیت داشته باشد اجازه به ثبت رساندن آن را دارد.
19- هر گاه علامت ثبت شده ، ظرف سه سال از تاریخ ثبت آن، از طرف صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او، بدون عذر موجه، مورد استفاده تجاری در ایران یا در خارجه قرار نگیرد، هر ذی نفعی می تواند ابطال آن را، از دادگاه درخواست نماید.
20- تغییرات مربوط به علامت تجاری یا طبقه کالا یا صاحب علامت و همچنین تغییرات مربوط به نشانی و تابعیت و نماینده قانونی صاحب علامت در ایران، رسمیت نخواهد داشت و حمایت نخواهد شد، مگر اینکه در ایران به ثبت برسد. 

   


گواهینامه استاندارد

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

استاندارد ایران نشانی است که شرکت های دارنده این نشان را مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران نشان می دهد. در واقع هر شرکتی که مطابق با آئین نامه ها و دستورالعمل های سازمان ملی استاندارد ایران تولیدات و خدمات خود را ارائه نماید می تواند از مهر استاندارد ایران بهره مند شود. سازمان استاندارد پس از تقاضای شرکت ها و موسسات مختلف و ممیزی انها و محصولات انها در صورتیکه شرکت متقاضی همه اصول مورد نظر این سازمان را رعایت کرده باشد نشان استاندارد خود را به این سازمان ها اعطا می کند.

اما دریافت نشان استاندارد برای برخی از شرکت ها الزام و برای برخی دیگر الزامی نیست ولی توصیه ای می باشد.

شرکت هایی که باید الزاما از نشان استاندارد استفاده نمایند شرکت هایی هستند که تولیدات انها بر سلامت جامعه و بعضا نظم و انضباط جامعه تاثیر گذار هستند. از آن جمله می توان به شرکت های مواد غذایی، تولید کننده های دارو و نوشیدنی ها، تولید کننده های تجهیزات پزشکی و ... را اشاره نمود.

اما برخی دیگر از شرکت ها الزامی به این استاندارد ندارند ولی دریافت نشان استاندارد نشان دهنده تعهد این شرکت و سازمان به کیفیت و رعایت استانداردهای تعریف شده در راستای جلب نظر و رضایت مشتریان و جامعه می باشد. مانند تولید اسباب بازی، تولید نایلن ها و جعبه های تبلیغاتی و ...

مراحل دریافت نشان استاندارد

همه شرکت های ملزم به دریافت نشان استاندارد و انهایی که بصورت تشویقی به دنبال دریافت نشان استاندارد برای محصولات و خدمات خود هستند باید مراحل زیر را برای دریافت نشان استاندارد دنبال کنند:

    تکمیل فرم درخواست و اطلاعات حقوقی و حقیقی و ارائه به اداره استاندارد: شامل اطلاعات فردی و اطلاعات شغلی مانند موضوع فعالیت و تعداد نفرات شرکت و ...
    تعیین فردی به عنوان مسئول کنترل کیفی شرکت که مورد تایید اداره استاندارد ایران باشد و شرایط لازم را برای تصدی این سمت داشته باشد. این فرد باید تحصیلات و یا تجارب مرتبط را داشته باشد و ضمنا توانایی انجام کار را از دیدگاه کارشناسان اداره استاندارد به خوبی داشته باشد. تغییر این نفرات هم باید با نظر خود اداره استاندارد انجام شود.
    تهیه و ارائه مستندات و مدارک زیر :
        آگهی ثبت شرکت در روزنامه رسمی و آگهی آخرین تغییرات شرکت
        تصویر برابر اصل پروانه بهره برداری شرکت و یا جواز فعالیت شخص حقیقی
        مدرک دال بر داشتن کد ملی یا ایران کد شرکت از وزارت بازرگانی
    تهیه و تدوین روش ها و دستورالعمل های استاندارد در خود شرکت. دستورالعمل ها و فرم ها باید به گونه ای در شرکت اماده و اجرایی شده باشند که نیاز به ممیزی را ساده تر و روال فرایند کنترل کیفی محصولات را مشخص نماید. شرکت هایی که استاندارد بین المللی iso9001 را در مدیریت کیفیت دریافت نموده باشند می توانند به دستورالعمل ها و روش های موجود برای این گواهینامه بین المللی بسنده نمایند. بنابر این توصیه می شود شرکت ها برای دریافت استاندارد بصورت ساده و بدون مشکلات رایج ابتدا فرآیند های خود را بر اساس مدل استاندارد مدیریت کیفیت iso9001 پیاده سازی نمایند.
    انجام آزمون ها محصول و خدمات و ارائه نتایج این آزمون ها: در این راستا شرکت باید توسط کارشناسان داخلی و یا با استفاده از خدمات شرکت های آزمایشگاهی معتبر آزمایش های تخصصی محصولات و خدمات خود را در دوره های مشخص انجام و نتایج آن را به اداره استاندارد ارائه نماید.
    اجرای مستندات و دستورالعمل های تدوین شده استاندارد در شرکت: شرکت باید با ارائه نتایج زیر به اداره استاندارد ثابت نماید که شرایط و ضوابط استاندارد در روش ها و دستورالعمل های انها تعریف شده و اجرایی است. برای موارد زیر سازمان ملی استاندارد مستندات اجرایی را درخواست خواهد کرد:
    نمونه فرم های نشان دهنده بازرسی و کنترل کیفی محصولات
    نتایج ثبت شده آزمایشات تخصصی محصولات در فرم و یا نرم افزار های مخصوص
    نتایج کالیبراسیون تجهیزات پایش و اندازه گیری توسط آزمایشگاه های ذی صلاح
    نتایج ارزیابی رضایت مشتریان بصورت روا و پایا
    نتایج اقدامات انجام گرفته در خصوص شکایت مشتریان
    نتایج اندازه گیری شاخص های پایش و اندازه گیری اهداف و برنامه های شرکت در راستای استاندارد
    بررسی و تایید اجرای صحیح فرایند های مورد نیاز توسط ممیزین استاندارد
    دریافت پروانه استاندارد ملی ایران برای شرکت در صورت تایید کارشناسان و ممیزین اداره استاندارد

اشخاصی که الزام به دریافت استاندارد ملی ایران دارند و شرکت هایی  که به دنبال اثبات کیفیت محصولات خود هستند باید تمامی مراحل اخذ استاندارد ملی ایران را بصورت دقیق و قانونی دنبال نمایند. به یاد داشته باشید که دریافت استاندارد ایران با داشتن گواهینامه های بین المللی ایزو کار بسیار ساده تری است زیرا هر چند دریافت گواهینامه های ایزو اختیاری است ولی همه فرآیند های لازم را در شرکت ایجاد می کند و در واقع پایه همه نوع استاندارد داخلی و خارجی مرود نیاز برای شرکت است و هر شرکت و موسسه ای که این استاندارد ها را دریافت کرده باشد بیش از نیمی از مسیر سایر استانداردها را پیموده است.

مدارک لازم برای دریافت استاندارد ملی ایران:

    کپی برابر اصل آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی
    کپی برابر اصل آگهی اخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
    کپی برابر اصل پروانه تاسیس، بهره برداری و مجوز شرکت و یا فعالیت
    کپی برابر اصل آگهی ثبت علائم تجاری شرکت مربوط به محصولات شرکت
    مدارک مربوط به نام تجاری و واحد تجاری و یا خدماتی

همچنین ارائه مستندات زیر در صورت موجود بودن  :

    کپی گواهینامه مدیریت کنترل کیفیت iso9001 و سایر گواهینامه های بین المللی مرتبط
    کپی پروانه کاربرد علامت استاندارد برای حداقل یکی از محصولات
    گواهینامه معتبر مدیر و یا مسئول کنترل کیفی شرکت که از انجمن های ذی صلاح دریافت شده باشد
    فرم اطلاعات فنی محصول مورد تایید مدیر تولید و یا مدیر عامل
    گواهی پرداخت هزینه های خدماتی مرتبط با صدور پروانه
    مدرک ایران کد شرکت
    نمودار فرآیند تولید
    گواهینامه های ارزیابی موسسات خدماتی ارائه کننده خدمات به شرکت مانند ازمایشگاه کالیبراسیون و نتایج کالیبراسیون انها

   


ثبت شرکت ابنیه

دوشنبه 4 تیر 1397 نویسنده: درسا م |

امروزه متقاضیان برای توسعه اقتصادی اقدام به ثبت شرکت می نمایند تا بتوانند فعالیت های تجاری خود را در چارچوب تعیین شده انجام دهند. برای اینکه بتوان یک شرکت را ثبت کرد اولین شرط ثبت شرکت که تعداد اعضا می باشد را باید رعایت کرد. در قوانین ثبت شرکت ایران شرکتی قابل ثبت می باشد که حداقل دارای ۲ عضو یا بیشتر باشد. اینگونه شرکت ها باید مراحل قانونی را طی نمایند تا شرکت خود را ثبت کنند. یکی از شرکت هایی که در ایران قابل ثبت می باشد، شرکت ابنیه می باشد. در ابتدا به معنی لغوی کلمه ” ابنیه ” می پردازیم: ابنیه در لغت نامه فارسی به معنی خانه ها، ساختمان ها و بناها می‌باشد. امروزه ساخت و ساز ساختمان ها و مکان ها برای کاربری چون ورزش، سینما، ترمیم موزه ها و امرو فرهنگی افزایش چشم گیری پیدا کرده است. بنابراین ثبت شرکت ابیانه متقاضیان بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است تا بتوانند هر چه سریعتر وارد بازار کسب و کار شوند و از این طریق بتوانند کسب سرمایه کنند تا اقتصاد جامعه نیز در جریان باشد و راکد نماند. ابنیه یکی از زیر ممجموعه های رشته های پیمانکاری می باشد . اینگونه شکرت ها باید دارای افرادی متخصص در این رشته باشند و به تنهایی اداره اینگونه شرکت ها امکان پذیر نمی باشد، زیرا برای ساختن یک ساختمان نیروهای کاری بسیاری برای هر بخش آن لازم می باشد و هر کدام باید در بخش خود دارای مهارت و تخصص باشند. اضافه بر این موضوع، باید موسسین شرکت ابنیه دارای سرمایه مکفی برای راه اندازی آن نیز باشند. یکی از موارد مهم ثبت اینگونه شرکت ها داشتن مجوز می باشد  که باید حتما قبل از ثبت شرکت، مجوز را از سازمان دریافت کنند.

در ادامه این مقاله به چگونگی ثبت شرکت و مدارکی برای ثبت آن مورد نیاز می باشد می پردازیم. در صورتی که سوالی در این زمینه برای شما پیش آمده است می توانید با ما تماس بگیرید تا کارشناسان ما شما را در این زمینه راهنمایی کافی نمایند. در ثانی با مطالعه دقیق این مقاله نیز می توانید تا حد زیادی از سوالات تان در رابطه با ثبت شرکت ابنیه را پاسخ دهید.

در ایران، ثبت شرکت ابنیه به دو صورت انجام می گیرد: حالت اول، ثبت شرکت ابنیه به شکل سهامی خاص: نوعی شرکت است که از سرمایه موسسان تشکیل شده است و وظیفه هر شخص به نسبت سهامی که به شرکت وارد است می باشد. برای ثبت، باید  لغت سهامی خاص در ابتدا و یا انتهای نام شرکت قرار گیرد همچنین داشتن بازرس نیز الزامی می باشد. یکی از مشکلات سهامی خاص را می توان پیدا کردن سهامداران آن دانست. شرایط لازم برای ثبت شرکت ابنیه بر حسب شرکت سهامی خاص به صورت زیر می باشد:

    نداشتن سوء پیشینه کیفری
    حداقل باید سه نفر در تشکیل شرکت حضور داشته باشند به عنوان اعضا
    باید دارای مکانی مناسب باشد و آدرس آن را به شرکت ثبت مربوطه تحویل دهند
    باید دارای سرمایه کافی باشد
    ۳۵% از این سرمایه را در ابتدا باید به بانک مربوطه واریز کنند.

حالت دوم : ثبت شرکت ابنیه بر حسب شرکت با مسئولیت مجدود نیز امکان پذیر می باشد که دارای شرایط زیر می باشد:

    باید حداقل داری ۲ عضو باشد
    هر کدام به طور جداگانه دارای سهام شرکت باشند
    متقاضیان باید دارای سرمایه ی کافی باشند.

مدارک ثبت شرکت ابنیه به صورت گام به گام:

    کامل کردن مدارک گفته شده از سوی متقاضیان
    مراجعه متقاضیان به سازمان ثبت شرکت و ارائه مدارک
    انتخاب چند نام به عنوان نام های شرکت که باید از سوی متقاضیان صورت پذیرد و کارشناسان مربوطه وظیفه دارند که به بررسی این نام ها بپردازند. در صورتی که طبق قوانین یکی از نام های مناسب انتخاب شد بنابر این به متقاضی اطلاع داده خواهد شد در صورتی که هیچکدام از نام های انتخاب شده توسط متقاضی مناسب نبود، مجددا به متقاضی اعلام می شود و در زمان تعیین شده متقاضی دوباره باید نام های دیگری را به سازمان ارائه کند.
    پرداخت حق الزحمه کارشناسان ثبت
    بعد از تایید نام توسط کارشناس سازمان ثبت و تکمیل بودن مدارک و بررسی آنها، شرکت در سامانه ثبت می گردد ولی در صورتی که مدارک ناقص باشد یا دارای صحت نباشد، مدت زمانی را به متقاضی بابت تکمیل پرونده خواهند داد تا نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نماید و مجددا مدارک توسط کارشناسان ثبت شرکت بررسی می گردد و دوباره همان مراحل انجام خواهد شد.
    بعد از تاییدیه، متقاضیان با مراجعه به ثبت شرکت مربوطه، شرکت ابنیه خود را ثبت می کنند
    چون برای ثبت شرکت ابنیه نیاز به مجوز می باشد، بنابراین اینگونه شرکت ها قانونی بوده و در روزنامه های کثیر الانتشار به عنوان شرکت مطمئن و معتبر دارای مجوز معرفی می گردد.

مدارکی که برای ثبت شرکت ابنیه لازم است به صورت زیر می باشد:

    مدارک هویتی تمامی افرادی که به عنوان اعضا معرفی شده اند که شامل کپی و اصل شناسنامه و کارت ملی می باشد
    گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای کلیه افراد
    تصویر اظهارنامه به همراه امضاء موسسین شرکت
    کپی اساسنامه به همراه امضاء موسسین شرکت
    کپی صورتجلسه به همراه امضاء موسسین شرکت

موسسین که برای ثبت شرکت ابنیه اقدام می کنند لازم به ذکر است که این افراد نیازمند به مدرک تحصیلی در این رشته نمی باشند بلکه می توانند با داشتن مدارک تحصیلی در رشته های گوناگون اقدام به ثبت شرکت کنند. بنابراین مدیران افرادی را که برای فعالیت شرکت انتخاب نموده اند باید دارای مدارک در این رشته نیز باشند همچنین دارای سابقه نیز باید باشند که این امر باعث می شود که پروژه کاری با موفقیت به پایان برسد.

عنوان فعالیتی که برای شرکت ابنیه انتخاب می شود باید طوری باشد که در مراحل پروژه تمامی افراد مشغول فعالیت در قبال این موضوع باشند. در صورتی که شرکت ابنیه دارای پروژه های سنگین باشد نیازمند به سرمایه زیادی می باشد و برای فراهم کردن این سرمایه بانک ها و موسسات اعتباری وام می دهند.

   


 با توجه به قسمت اخیر ماده 20 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، در یک طرح صنعتی تنها دسترسی به یک نتیجه فنی بدون تغییر ظاهری، مشمول حمایت از این قانون نمی باشد.

همچنین همانطور که در بند 2 ماده 84 آیین نامه قانون یادشده امده است ، طرح هایی که تنها در نتیجه عملکرد فنی محصول ایجاد می شوند به عنوان طرح صنعتی قابل حمایت نمی باشند.
با توجه به مراتب فوق ، هدف از طراحی صنعتی حمایت از ظاهر کالا است و در واقع طراح در قالب شکل و ساختار و یا تزیینات که جنبه بیرونی دارد درصدد است که ترکیب یا شکل یک فرآورده صنعتی یا محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد و از این طریق ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول بنماید. بنابراین چنانچه طرح های صنعتی منحصراَ به واسطه نوع عملکردی ایجاد شده باشند از شمول طرح های صنعتی خارج می گردد. به عبارت دیگر اگر طرح باعث تسهیل استفاده از کالا شود یا مشکلی را برای مصرف کننده حل کند و در واقع باعث رفاه و آسایش بیشتر مصرف کنندگان شود در قالب نظام خاص مورد حمایت قرار نمی گیرد و در صورتی که واجد شرایط مقرره برای ثبت اختراع باشد می تواند در این نظام مورد حمایت قرار گیرد.
با توجه به تفکیک فوق است که مرز بین طرح های تزئینی و طرح های عملکردی و فنی جدا می شود؛ زیرا در طرح های کاربردی از نوآوری هایی فنی حمایت می شود لیکن در طرح های تزیینی و صنعتی طراح به دنبال تغییر در ظاهر و بیرون کالا و در نتیجه حمایت از ظاهر کالا است.
برخی برای تفکیک این دو ویژگی طرح معیارهایی را ارائه داده اند ؛ از جمله برخی معتقدند که اگر شکل یک کالا فاقد عنصر چشم نوازی باشد باید آن را محصول عملکرد کالا و داخل در قلمرو استثناء بدانیم. برخی نیز معتقدند که باید به نقش طراح و میزان تاثیر او در شکل گیری یک کالا توجه کنیم، بدین توضیح که اگر نقش طراح معطوف به عواملی باشد که عنصر سازنده طرح نیست باید آن را داخل در قلمرو استثناء بدانیم مثل آنکه طراح تغییر مواد به کار رفته در کالای عادی طرح یا عناصری باشد که بر روی قسمت معنای محصول تاثر می گذارد که هیچ کدام تعیین کننده شکل نهایی محصول نیست.
برخی دیگر بهترین معیار و ملاک تمییز این دو حوزه را ملاکی دانسته اند که در ماده 1 قانون طرح های صنعتی ثبت شده انگلیس آمده است. به موجب ماده یاد شده تنها خصوصیاتی از قلمرو حمایت طرح های صنعتی خارج می گردد که " منحصراَ " به واسطه نوع عملکردی که از کالا انتظار می رود ایجاد شده باشد. لذا مفهوم مخالف آن پذیرش ویژگی هایی از طرح است که به جهتی از عملکرد کالا ناشی می شود و به جهت دیگر اراده طرح در پیدایش آن نقش داشته است. به عنوان مثال بسیاری از شرکت های خودروسازی امروزه محصولات خود را به نوعی طراحی می کنند که مقاومت کمتری در مقابل نیروی باد داشته باشد و از این طریق به دنبال برآورده کردن دو هدف هستند از یک سو افزایش سرعت و کاهش سوخت و از سوی دیگر ایجاد ظاهری جذاب و مشتری پسند در محصول تهایی، به عبارت دیگر هم بعد فنی آن مورد توجه است و هم بعد تجاری، شکل نهایی محصول نیز با توجه به عملکرد مورد انتظار ( افزایش سرعت ) و ایجاد ویژگی چشم نوازی طراحی می گردد؛ لذا در این مثال به خاطر اینکه ویژگی های طرح منحصراَ از عملکرد آن ناشی نشده و طراح نیز در شکل گیری آن نقش داشته لذا در قلمرو استثناء قرار نمی گیرد.
البته لازم به توضیح است، طرح های کاربردی که دارای نوآوری های فنی کوچک هستند می توانند در قالب سایر مصادیق حقوق مالکیت صنعتی از قبیل اختراعات کوچک و مدل های اشیاء مفید مورد حمایت قرار گیرند.
در مجموعه قوانین و مقررات مالکیت صنعتی ایران حمایت از مدل اشیاء مفید پیش بینی نشده است و با توجه به پذیرش سیستم بررسی ماهوی در اختراعات و به منظور تشویق مخترعین که دارای اختراعات کوچک هستند ضرورت دارد که هرچه سریعتر سازوکارهای حمایتی برای اختراعات کوچک در نظر گرفته شود.
با توجه به قسمت اخیر بند ( 1 ) ماده 25 موافقتنامه تریپس، اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نشود که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.
رویه قضایی بعضاَ در مقام مقایسه دو طرح برای احراز تشابه یا تفاوت به ملاحظات فنی طرح استناد کرده است که این رویکرد صحیح نمی باشد؛ زیرا آنچه در مقایسه دو طرح مهم است جنبه های ظاهری و زیباشناختی آن است نه کارکردهای فنی که اصولاَ باید در قالب سازوکارهای دیگری غیر از طرح صنعتی مورد حمایت و توجه قرار گیرد.
 

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات