نوآوری تبدیل یک اختراع به یک محصول یا فرآیند تجاری و قابل فروش است. به عبارت دیگر در واقع تجاری کردن موفقیت آمیز یک اختراع را نوآوری گویند
نوآوری، ابتکار
 عمده دلایلی که یک شرکت مبادرت به نوآوری می نماید عبارتند از:
1-   بهبود ساخت فرآیندها به منظور صرفه جویی هزینه ها و ارتقای کیفیت تولیدات.
2-   عرضه محصولات جدید به منظو ر تأمین نیازهای مصرف کننده.
3-   ماندن در بازار رقابت و توسعه سهم بازار در رابطه با محصولات تولیدی.
4- تضمین این امر که تکنولوی توسعه یافته و از این حیث می تواند پاسخگوی نیازهای عملی افراد جامعه باشد.
5-   رهایی از وابستگی به تکنولوژی شرکت های دیگر.
با توجه به مراتب فوق الاشاره تفاوت بین innovation  و invention مشخص می گردد زیرا اختراع در یک معمای کلی عبارتست از یک راه حل جدید و ابتکاری برای حل یک مسئله تکنیکی و نوآوری تجاری کردن اختراع است.
در خاتمه لازم به ذکر است که اکثر اوقات این دو اصطلاح به صورت مترادف به کار برده می شوند.